Nieuwsbrief

Registreren & Inschrijven nieuwsbrief Mijn account

Loguit

Algemene voorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

CLUB ONLYOU

 

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van Klépierre Management Nederland B.V., statutair gevestigd te Utrecht en kantoor houdend aan het adres Stationsplein 97 te (3511 ED) Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30177425 (hierna te noemen: ‘Klépierre’), die van toepassing zijn op elk gebruik van de Site, het loyaliteitsprogramma VIP Card alsmede het loyaliteitsprogramma Club Onlyou.

 

Wij adviseren u deze Gebruikersvoorwaarden aandachtig door te lezen voordat u gebruik maakt van voornoemde diensten. Wij wijzen u erop dat voor sommige diensten die worden aangeboden via de Site, naast onderstaande voorwaarden, ook nog specifieke Gebruiksvoorwaarden kunnen gelden

 

Artikel 1 – Definities

1.1    In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen moet worden verstaan:

Account:  Persoonlijke digitale pagina die voor Gebruiker wordt aangemaakt na het succesvol registreren voor het lidmaatschap van Club Onlyou;

(Club)nieuwsbrief:  Digitaal nieuws- en informatiebulletin inzake promotieacties en overig nieuws met betrekking tot het winkelcentrum Alexandrium/Hoog Catharijne;

Club Onlyou:  Club waar Gebruiker via de Site lid van kan worden om te profiteren van onder andere promotieacties en de nieuwsbrief en Gebruiker de mogelijkheid heeft om te reageren op artikelen op daarvoor bedoelde gedeelten van de Site met betrekking tot het winkelcentrum Alexandrium/Hoog Catharijne;        

Gebruiker:  Een ieder die gebruik maakt van de Site, het loyaliteitsprogramma VIP Card en/of het loyaliteitsprogramma Club Onlyou en geacht wordt akkoord te zijn gegaan met de Gebruiksvoorwaarden;

Gebruiksvoorwaarden:  Onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op elk gebruik door een ieder van de Site, het loyaliteitsprogramma VIP Card en het loyaliteitsprogramma Club Onlyou;

Intellectueel Eigendomsrechten:  Alle rechten van intellectueel eigendom waaronder - doch niet uitsluitend - het merkrecht, het modellenrecht, het auteursrecht, het handelsnaamrecht, het domeinnaamrecht, het databankrecht, het naburig recht en het octrooirecht;

Loyaliteitsprogramma:  Online systeem dat Gebruikers de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van (promotie)acties en overige privileges middels de VIP Card en Club Onlyou;

Site:  De website van winkelcentrum Alexandrium/Hoog Catharijne te Rotterdam/Utrecht die Gebruikers informatie verschaft over het winkelcentrum en Gebruikers de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan ClubOnlyou, het verkrijgen van een VIP Card;

VIP Card:  Kaart waarmee de Gebruiker informatie over zijn gegevens binnen het loyaliteitsprogramma kan opvragen en (kortingen) op producten en/of diensten kan verkrijgen.

 

Artikel 2 - Doel van de Site

2.1    Het doel van de Site is om Gebruiker te voorzien van algemene informatie over het winkelcentrum Hoog Catharijne en de desbetreffende merken, het loyaliteitsprogramma VIP Card en het loyaliteitsprogramma Club Onlyou van Klépierre. Daarbij heeft de Site als functie om Gebruiker in staat stellen om lid te worden van Club Onlyou en te laten profiteren van de VIP Card. Geen enkele informatie op de Site vormt op enigerlei wijze een aanbod van een contract of een aanbod tot koop of verkoop, tenzij anders is vermeld.

 

Artikel 3 - Lidmaatschap van Club Onlyou

3.1    Via de Site heeft Gebruiker de mogelijkheid om lid te worden van Club Onlyou. Alvorens Gebruiker lid wordt dient hij deze Gebruiksvoorwaarden te lezen en te accepteren. Gebruiker verklaart hiermee de Gebruiksvoorwaarden te begrijpen, hiermee in te stemmen en zich aan de te voorwaarden te houden.

3.2    Het lidmaatschap van de door Klépierre opgerichte Club Onlyou houdt in dat de Gebruiker:

-    kan profiteren van promotieacties;

-    de nieuwsbrief Club Onlyou ontvangt;

-    toegang heeft tot bepaalde diensten op de Site die zijn voorbehouden aan leden van Club Onlyou;

-    op de Site reacties kan plaatsen op artikelen die op speciale gedeelten van de Site zijn gepubliceerd. Zie verder ook artikel 4 van de Gebruiksvoorwaarden.

3.3    Om lid te worden van Club Onlyou, dient Gebruiker zich via de Site te registreren op de daarvoor voorgeschreven manier. Gebruiker dient tevens een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven om toegang te krijgen tot zijn Account.

3.4    Indien de vereiste gegevens niet worden ingevuld, is inschrijving niet mogelijk. Gebruiker verklaart dat de ingevulde gegevens op het formulier volledig en juist zijn. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om een account op naam van een ander aan te maken. Gebruiker verbindt zich ertoe zijn gebruikersnaam en het wachtwoord strikt geheim te houden.

3.5    Gebruiker ontvangt na registratie op het opgegeven e-mailadres een e-mail waarin de inschrijving wordt bevestigd.

3.6    Na inschrijving is Gebruiker lid van Club Onlyou en heeft hij toegang tot de in artikel 3.1 genoemde diensten.

3.7    Leden van Club Onlyou kunnen hun gegevens te allen tijde aanpassen via: ‘Mijn Account’, beschikbaar via de Site.

3.8    Indien Gebruiker jonger is dan zestien jaar dient Gebruiker toestemming te hebben van zijn ouder(s)/voogd voor het aanmaken van een Account. Door het accepteren van de Gebruiksvoorwaarden garandeert Gebruiker ouder dan zestien jaar te zijn dan wel toestemming te hebben van zijn ouder(s)/voogd.

3.9    Het lidmaatschap van Club Onlyou is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

3.10 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn lidmaatschap bij Club Onlyou en voor zijn VIP Card. Indien Gebruiker vermoedt dat derden misbruik maken van zijn lidmaatschap en/of VIP Card dient Gebruiker Klépierre hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klépierre kan het lidmaatschap beëindigen of VIP Card (laten) blokkeren.

3.11 Klépierre kan zonder opgaaf van reden besluiten een lid te schorsen of te royeren wegens schending van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

Artikel 4 - Publicatie van content

4.1    Leden van Club Onlyou kunnen in de gelegenheid worden gesteld om reacties te plaatsen op de artikelen die op speciale gedeelten van de Site zijn gepubliceerd.

4.2    De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de door hem/haar online op de Site geplaatste content, teksten en/of meningen. De Gebruiker garandeert dat deze gegevens naar hun aard niet schadelijk zullen zijn voor de gerechtvaardigde belangen van derden.

Als zodanig verbindt Gebruiker zich ertoe om:

-    niemand te belasteren, te misleiden, te pesten, te stalken, te bedreigen of te beledigen, noch inbreuk te maken op de rechten van anderen;

-    af te zien van verkeerd (beledigend) taalgebruik;

-    geen misdaden tegen de menselijkheid te rechtvaardigen dan wel aan te zetten tot rassenhaat of pedofilie;

-    geen valse identiteit aan te nemen of zich uit te geven voor iemand anders,

-    geen virussen, Trojaanse paarden, logic bombs of andere schadelijke of destructieve programma’s te versturen;

-    de werking van de Site niet te belemmeren;

-    de privacy en de portretrechten van personen die identificeerbaar zijn in de content, niet te schenden;

-    in algemene zin geen materiaal te versturen dat inbreuk maakt op intellectueel-eigendomsrechten of andere rechten van derden, zoals, het recht op privacy.

4.3    De Gebruiker vrijwaart Klépierre tegen alle vorderingen die direct of indirect zijn gebaseerd op uitlatingen en/of gegevens die door wie dan ook tegen Klépierre kunnen worden ingesteld. De Gebruiker verbindt zich met name tot het voldoen van alle bedragen, van welke aard ook, die voortvloeien uit enig regres tegen Klépierre, met inbegrip van advocaat- en gerechtskosten.

4.4    Volgens de Nederlandse regelgeving is Klépierre niet aansprakelijk voor de content die Gebruikers op de Site plaatsen. Desondanks werkt zij met moderators die toezicht houden op de bijdragen van Gebruikers. Moderatie geschiedt achteraf. De keuze voor moderatie achteraf hangt samen met het feit dat het, gezien het realtime-karakter en het grote aantal posts, praktisch gezien onmogelijk is om vooraf controle uit te oefenen op alle content. Hoewel moderatie achteraf bevorderlijk is voor de vrijheid van meningsuiting van Gebruikers, dient iedere Gebruiker zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich te houden aan de belangrijkste wetten en voorschriften, zoals met name die welke in dit artikel worden genoemd. De Gebruiker wordt er dan ook op gewezen dat Klépierre zich het recht voorbehoudt om content op elk moment en om welke reden ook, zonder voorafgaande kennisgeving of verantwoording, geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Gebruiker kan daar geen bezwaar tegen maken. Gebruikers die verbaasd of geschokt zijn dan wel zich beledigd voelen over de content van een andere Gebruiker, kunnen rechtstreeks contact opnemen met de moderator via het e-mailadres: contact@club-onlyou.com.

 

Artikel 5 - Garanties

5.1    Gebruiker aanvaardt te allen tijde de functionaliteit en overige eigenschappen van alle onderdelen van de Site, het loyaliteitsprogramma Club Onlyou en het loyaliteitsprogramma VIP Card. Klépierre geeft geen enkele garantie en/of vrijwaring en doet in dat kader geen enkele toezegging van welke aard dan ook. Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik van alle onderdelen van de Site, het loyaliteitsprogramma Club Onlyou en het loyaliteitsprogramma VIP Card alsmede voor alle handelingen die Gebruiker daarmee verricht. Gebruiker vrijwaart Klépierre tegen alle vorderingen, aansprakelijkheid, kosten en onkosten die (zijn) ontstaan als gevolg van het gebruik van de Site, het loyaliteitsprogramma Club Onlyou en/of het loyaliteitsprogramma VIP Card.

5.2    Alle door Gebruiker verstrekte informatie en gegevens vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker. Gebruiker verbindt zich ertoe om Klépierre te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle eventueel daaruit voortvloeiende directe en indirecte schade.

5.3    Klépierre staat niet garant voor de goede werking van randapparatuur, infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder mede wordt bedoeld de internetverbinding) die nodig zijn om (deugdelijk) gebruik te kunnen maken van de Site, het loyaliteitsprogramma Club Onlyou en/of het loyaliteitsprogramma VIP Card. Klépierre kan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor de aanschaf van voornoemde zaken ten behoeve van het (deugdelijk) gebruik.

5.4    Klépierre garandeert niet dat de Site en bijbehorende onderdelen te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Klépierre is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van (onderdelen van) de Site, het loyaliteitsprogramma Club Onlyou en/of het loyaliteitsprogramma VIP Card.

5.5    Klépierre garandeert niet dat de informatie op de Site actueel is. Klépierre spant zich enkel naar redelijkheid in om ervoor te zorgen dat de informatie op de Site up-to-date is. Alle informatie die aan bezoekers van de Site wordt aangeboden, is op een bepaalde datum geselecteerd.

Het kan echter gebeuren dat de informatie op het moment van raadpleging om technische of niet-technische redenen nog niet is geactualiseerd of dat deze is gewijzigd. Klépierre kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies van welke aard dan ook.

5.6    De Site kan hyperlinks naar andere websites bevatten. De websites waarnaar deze hyperlinks verwijzen, zijn onafhankelijk van de Site en van Klépierre, tenzij anders is aangegeven. De aanwezigheid van hyperlinks impliceert niet dat Klépierre deze content van derden en/of websites van derden heeft goedgekeurd dan wel heeft gecontroleerd. Klépierre staat niet garant voor de  hyperlinks, de websites waarnaar zij verwijzen en de informatie die zij bevatten. Klépierre kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites, voor eventuele schade die voortvloeit uit het bezoek van deze sites, voor de informatie op deze sites of voor transacties die daar kunnen worden verricht; de uitgever van de site is hiervoor als enige aansprakelijk. Voor iedere hyperlink van welke aard ook die toegang tot de Site of een van de pagina’s of onderdelen daarvan geeft, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Klépierre vereist.

5.7    De Site biedt functionaliteiten waarmee bepaalde content via sociale netwerken kan worden gedeeld. Klépierre staat op geen enkele wijze garant voor de beschikbaarheid en deugdelijke werking van deze functionaliteiten. In dit verband verbindt Gebruiker zich ertoe om de betekenis van de content niet te verdraaien of het imago van Klépierre te schaden. Het delen van de content geschiedt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

5.8    Klépierre is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande bekendmaking:

-    procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen ten aanzien van de Site, het loyaliteitsprogramma Club Onlyou en het loyaliteitsprogramma VIP Card aan te brengen, alsmede;

-    (delen) van de Site, het loyaliteitsprogramma Club Onlyou en het loyaliteitsprogramma VIP Card (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, dan wel het gebruik van de Site, het loyaliteitsprogramma Club Onlyou en het loyaliteitsprogramma VIP Card tezamen met het Account van Gebruiker te beperken, zonder dat Klépierre op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk gehouden kan worden.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1    Klépierre is niet aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit:

-    het gebruik van de Site, het lidmaatschap van Club Onlyou, de VIP Card of de daarin/daarop opgenomen informatie van welke aard dan ook;

-    een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Gebruiker;

-    een onrechtmatige daad.

6.2    Klépierre aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de beslissingen die Gebruiker puur op basis van de informatie op de Site neemt of voor de wijze waarop hij deze tot uitvoering brengt.

6.3    Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade en kosten ten gevolge van de toegang, het gebruik en al het overige handelen door Gebruiker inzake de Site, het lidmaatschap van Club Onlyou, de VIP Card of de daarin opgenomen informatie van welke aard dan ook alsmede voor een onrechtmatige daad;

6.4    Gebruiker is als enige aansprakelijk voor door hem veroorzaakte directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van illegaal, onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de Site, het loyaliteitsprogramma Club Onlyou en/of het loyaliteitsprogramma VIP Card dan wel van de dienst die via de Site en overige onderdelen wordt verleend. In bovengenoemde gevallen stemt Gebruiker ermee in om Klépierre schadeloos te stellen, met inbegrip van eventuele advocaat- en gerechtskosten, indien zij zou worden veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding. Voorts stemt Gebruiker ermee in om Klépierre de kosten van herstel van de door hem veroorzaakte schade te vergoeden.

6.5    Klépierre aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die Gebruiker zou kunnen lijden, met name als gevolg van verlies, beschadiging of wijziging van bestanden of de verspreiding van virussen die zijn computerapparatuur of andere zaken kunnen infecteren tijdens de verbinding met en/of raadpleging en/of het gebruik van de Site.

6.6    Gebruiker erkent dat de technische betrouwbaarheid van gegevenstransmissie over het internet aan beperkingen is gebonden en dat de gegevens zelf niet zijn beschermd tegen mogelijk misbruik. Het doorgeven van wachtwoorden of andere vertrouwelijke gegevens en meer in het algemeen van alle gevoelige informatie door Gebruiker geschiedt dan ook onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

6.7    Het is aan Gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn gegevens en apparatuur te beschermen tegen besmetting door virussen, zoals pogingen van derden om een computersysteem te hacken via de Site.

6.8    Gebruiker erkent dat de apparatuur op zijn eigen verantwoordelijkheid is verbonden met het internet en dat Klépierre derhalve niet aansprakelijk is voor schade die tijdens de verbinding zou kunnen ontstaan.

6.9    Gebruiker verklaart dat hij zich volledig bewust is van het bovenstaande en Klépierre niet aansprakelijk zal stellen voor een of meerdere van de bovenstaande feiten of gebeurtenissen.

6.10  Klépierre is niet aansprakelijk voor schade die Gebruiker zou kunnen lijden, als gevolg van verlies, beschadiging of wijziging van zijn VIP Card.

6.11  Indien Klépierre aansprakelijk is jegens Gebruiker  voor schade uit welke hoofde dan ook is Klépierre uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan Klépierre toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De aansprakelijkheid voor directe schade zal echter nooit meer dan € 2.000.00 (zegge: tweeduizend euro) bedragen. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan: materiele schade aan zaken, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade (die naar redelijkheid mochten worden verlangd) en/of redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak. Alle overige schade, anders dan directe schade is uitgesloten, waaronder (doch niet beperkt tot) gevolgschade.

 

Artikel 7 - Verwerking van persoonsgegevens

7.1    De Site bevat diverse formulieren waarin persoonsgegevens worden verzameld. Bij elk van deze formulieren is aangegeven wie de verantwoordelijke voor de verwerking is, voor welke doeleinden de betreffende gegevens worden verwerkt en wie de ontvangers zijn.

Indien velden die in het formulier als verplicht zijn aangeduid, niet zijn ingevuld, kan de aanvraag niet worden verwerkt.

7.2    Degene van wie de persoonsgegevens worden verzameld, heeft op grond van de Wet  bescherming persoonsgegevens (van 6 juli 2000) betreffende informatie, bestanden en vrijheden, het recht om deze gegevens in te zien en te rectificeren. Het formulier vermeldt specifiek door wie het recht van inzage en rectificatie kan worden uitgeoefend. Deze persoon kan voorts op legitieme gronden bewaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

7.3    De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de voorschriften van het College bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 8 - Intellectuele Eigendom

8.1    De Site, met inbegrip van alle beeldelementen, alsook de opmaak en de inhoud van alle artikelen, persberichten en meer in het algemeen alle informatie die op de Site staat, is de exclusieve eigendom van Klépierre en/of haar licentiegevers. Gebruiker is niet gerechtigd beeldelementen, alsook de opmaak en de inhoud van alle artikelen, persberichten en meer in het algemeen alle informatie die op de Site direct dan wel indirect te gebruiken of ernaar te verwijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Klépierre.

8.2    Het is Gebruiker niet toegestaan om het materieel als aangeduid in artikel 8.1 te reproduceren, te verspreiden c.q. openbaar te maken of meer in het algemeen op enigerlei wijze te exploiteren zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van of Klépierre.

8.3    Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig Intellectuele Eigendomsrecht aan Gebruiker over te dragen. Gebruiker zal derhalve geen handelingen verrichten die inbreuk maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Klépierre en/of haar licentiegevers

 

Artikel 9 - Toegang tot de Site

9.1    Klépierre behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot (een gedeelte van) de Site te wijzigen, op te schorten, te beperken of te onderbreken, met inbegrip van maar niet beperkt tot de content, de functionaliteiten of de beschikbaarheidstijden.

 

Artikel 10 – Beëindiging lidmaatschap

10.1  Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik/lidmaatschap van Club Onlyou te beëindigen. Beëindiging door Gebruiker vindt plaats door een e-mail te sturen naar: info@hoogcatharijne.nl.

10.2  Na beëindiging vervalt per direct het recht van Gebruiker omte profiteren van het lidmaatschap van Club Onlyou en wordt het Account van Gebruiker per direct opgeheven en door Klépierre verwijderd.

 

Artikel 11 - Wijziging van deze voorwaarden

11.1 Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door Klépierre. Van toepassing is de versie die van kracht is op de dag dat de Site wordt geraadpleegd.

 

Artikel 12 – Varia

12.1  Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Site en loyaliteitsprogramma’s is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

12.2  Alle geschillen die tussen Gebruiker en Klépierre ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Utrecht tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

12.3  Klépierre mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan hij het gebruik van de Site en loyaliteitsprogramma’s staken en zijn Account verwijderen.

12.4  Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en Klépierre aan het overblijvende gedeelte verbonden. Klépierre zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. Gebruiker kan de Gebruiksvoorwaarden ook downloaden, opslaan en/of printen via: http://nl.club-onlyou.com/Hoog-Catharijne/Algemene-voorwaarden.

Artikel 13 - Verantwoording

13.1 Alle teksten en beeldmateriaal op deze website zijn eigendom van Klepierre Management Nederland BV en mogen niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder schriftelijke toestemming.

Deze site is ontwikkeld door Chorus, een vereenvoudigde naamloze vennootschap [société par actions simplifiée] met een kapitaal van EUR 129.643,69, ingeschreven in het Handelsregister van Parijs onder nummer 309 540 367, statutair gevestigd te 33/35 rue Chazelles, 75017 Parijs, tel.: (+33) 1 47 66 02 13.

Top